SŁÓW KILKA O PIŚMIE ŚWIĘTYM

       W dzisiejszych czasach bardzo rzadko piszemy listy i równie rzadko je otrzymujemy. Kiedy jednak zdecydujemy się napisać to z pewnością chcemy by dotarł on do adresata, by adresat go odczytał i odpowiedział na niego. Święty Grzegorz powiedział, że Biblia to list Boga do człowieka.  Tak więc Bóg napisał do nas list. Niewątpliwie ten list, czyli Pismo Święte jest w większości naszych domów, bo jest najczęściej kupowaną książką na całym świecie. Niestety często leży gdzieś  na półce z książkami i tylko okazjonalnie jest wyciągane, np. z racji wizyty duszpasterskiej, i wówczas zajmuje  eksponowane miejsce obok krzyża i zapalonej świecy na stole przykrytym białym obrusem. Czasem katecheta uczniom o istnieniu tej księgi przypomni, kiedy zada jakieś zadanie na lekcji, bądź spowiednik kiedy w ramach pokuty prosi by pochylić się nad jakimś fragmentem. Czy jednak sięgając tak sporadycznie po Boże Słowo, jesteśmy w stanie poznać Boga, zrozumieć co do nas mówi, czego od nas oczekuje i udzielić właściwej odpowiedzi. Święty Hieronim pisze ,,Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”. Pismo Święte to księga w której Bóg mówi o sobie, o swoich pragnieniach względem nas, to księga w której Bóg mówi do nas. Wielokrotnie szukamy odpowiedzi na pytanie jak żyć w dzisiejszym świecie, by dobrze przejść przez to życie. W Piśmie Świętym Bóg daje nam konkretne wskazania, daje nam konkretne normy postępowania w naszym życiu. On,  Bóg stworzył ten świat, powołał nas do istnienia w tym świecie i wie jak nas przez ten świat bezpiecznie przeprowadzić. Tam w Piśmie Świętym Bóg daje konkretne drogowskazy. Święty Paweł w liście do Galatów pisze, że Słowo Boże jest żywe. Co to znaczy? To, że jest to Słowo aktualne w każdym czasie i w każdym miejscu. Ta Księga ma wymiar ponadczasowy. Tam znajdziemy odpowiedź na nurtujące nas pytania. Tam znajdziemy klucz do rozwiązania problemów z którymi przychodzi nam się mierzyć w naszej codzienności. Tam znajdziemy umocnienie w tym, co nas tak bardzo obciąża.  W tym samym liście Apostoł pisze, że Słowo Boże jest skuteczne. Co to znaczy? To znaczy, że Słowo Boga jest w stanie przemienić nasze życie, uczynić je innym, lepszym. Jest w stanie zmienić nas osobiście.      Bóg napisał do nas List. Teraz inicjatywa należy do nas. Trzeba sięgnąć po ten list, czytać go i odpowiedzieć na niego, czyli starać się żyć Bożym Słowem. Może czas Wielkiego Postu będzie dobrą okazją do tego by sięgnąć na półkę po LIST BOGA DO CZŁOWIEKA

 

Dokumenty  Kościoła o Piśmie Świętym:

Katechizm Kościoła Katolickiego

131 „Tak wielka tkwi w słowie Bożym moc i potęga, że jest ono dla Kościoła podporą i siłą żywotną, a dla synów Kościoła utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy oraz źródłem czystym i stałym życia duchowego. Wierni Chrystusowi powinni mieć szeroki dostęp do Pisma świętego” .

132 „Niech przeto studium Pisma świętego będzie jakby duszą teologii świętej. Tymże słowem Pisma świętego żywi się również korzystnie i święcie się przez nie rozwija posługa słowa, czyli kaznodziejstwo, katecheza i wszelkie nauczanie chrześcijańskie, w którym homilia liturgiczna winna mieć szczególne miejsce” 

133 Kościół „usilnie i szczególnie upomina wszystkich wiernych… aby przez częste czytanie Pisma świętego nabywali «najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa» (Flp 3, 8).

 Sobór Watykański II :

„od początku stworzenia Bóg prowadzi dialog z człowiekiem a Pismo Święte jest właśnie jednym z elementów tego odwiecznego dialogu”.  Gdy już żadnemu słowu zaufać nie można, bo słowa okazały się kłamliwe, pozostaje jeszcze Słowo Ewangelii (Kardynał Stefan Wyszyński).

Kilka ciekawostek o Piśmie Świętym

– Została przetłumaczona na 1500 języków i dialektów.

– Przeczytanie całej Biblii na głos może zająć osobie czytającej w przeciętnym tempie około 100 godzin.   

– Zawiera 1189 rozdziałów, 31102 wersety i ponad milion słów, a najczęściej padającym w Biblii jest słowo “Pan”.

– Zarówno największy jak i najmniejszy rozdział w  Biblii znajduje się w księdze Psalmów – najkrótszym jest Psalm 117 – ma dwa wersety, Psalm 119 jest najdłuższym rozdziałem.

– Najdłuższy werset w Biblii to Est 8,9, a najkrótszy to J 11, 35 – „Jezus zapłakał”.

– Księga Izajasza jest jak mała Biblia: ma 66 rozdziałów, pierwsze 39 piszą o przeszłości (tyle ksiąg ma Stary Testament w kanonie hebrajskim), a pozostałe 27 to obietnice dotyczące przyszłości.

– W zbiorach Muzeum w Pelplinie znajduje się oryginalna, jedna z niewielu Biblii wydrukowanych jako pierwsze drukowane księgi w historii świata pomiędzy rokiem 1452 a 1455

Jerzy Senderek
proboszcz